Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Restrukturyzacja

Wiele firm na rynku na skutek różnych czynników przeżywa trudności finansowe. Czasami przyczyną trudności finansowych jest niewłaściwa struktura finansowania, np. zbyt niski poziom funduszy własnych która powoduje kłopoty z pozyskaniem kapitału pożyczkowego. Innym razem kłopoty spółki wynikają z niedoszacowania kosztów, zbyt optymistycznej prognozy sprzedaży, czy też przeinwestowania czyli zbyt dużego majątku trwałego w proporcji do możliwych do zrealizowania przychodów. W takich sytuacjach zarząd i akcjonariusze spółki znajdującej się w kłopotach mogą zdecydować się na restrukturyzację przedsiębiorstwa przy współpracy inwestora finansowego. Podejmując decyzję o wsparciu finansowym podmiotów borykających się z problemem zbyt wysokiego zadłużenia lub niskiego poziomu kapitałów własnych staramy się zoptymalizować strukturę finansowania. Program restrukturyzacji finansowej m.in. opiera się na dokapitalizowaniu firmy do takiego poziomu aby mogła ona odzyskać wiarygodność kredytową pozwalającą na wykorzystywanie innych źródeł finansowania.