Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Korzyści ze współpracy

  • Średnio lub długoterminowy charakter inwestycji. Nadrzecznym celem dla Swisspol Capital Sp. z o.o. jest długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstw w które inwestuje. Strony realizują w średnim lub długim terminie uzgodniony wspólnie biznesplan, preferowany okres realizacji zamierzonych celów to 3-5 lat. Ze względu na charakter inwestycji, najczęściej w postaci kapitałuudziałowego, w przeciwieństwie np. do kredytów bankowych nie istnieje ryzyko żądania zwrotu zainwestowanych przez fundusz środków, w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotu. Dostarczone środki finansowe nie mają charakteru kapitału spekulacyjnego.
  • Pozyskanie partnera do przedsięwzięcia. Podejmując współpracę ze Swisspol Capital Sp. z o.o. przedsiębiorca zyskuje wspólnika w biznesie, którego głównym celem jest zbudowanie efektywnego przedsiębiorstwa zdolnego do generowania zysków w długim okresie a przez to długookresowy wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
  • Weryfikacja założonego biznes planu. Już samo przygotowanie memorandum inwestycyjnego i określenie wysokości potrzebnego od inwestora kapitału, określenie podstawowych celów na które mają być spożytkowane środki, powoduje iż zarówno zarząd jak i dotychczasowi właściciele patrzą krytycznie na swój biznes i zauważają ograniczenia i bariery rozwoju spółki.
  • Brak obciążeń finansowych. Dostarczany kapitał ma najczęściej charakter udziałowy co oznacza że w przeciwieństwie do kredytów bankowych nie wymaga bieżących płatności za jego użytkowanie, jak również nie jest związana z nim konieczność ustanowienia wysokich materialnych zabezpieczeń. W pierwotnym okresie inwestycji inwestor finansowy rezygnuje z udziałów w zyskach w postacidywidend licząc na wyższe zwrot ze wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
  • Akceptacja wysokiego ryzyka inwestycyjnego. W przeciwieństwie do tradycyjnych instytucji finansowych takich jak bank, inwestor finansowy może zaakceptować zdecydowanie wyższe ryzyko obciążające projekt inwestycyjny. W wielu przypadkach przedsiębiorca otrzyma wsparcie od inwestora finansowego pomimo tego iż wcześniej w ocenie banku nie posiadał on wystarczającej zdolnościkredytowej. Ceną za podjęcie tego ryzyka jest dla inwestora finansowego udział kapitałowy w realizowanym projekcie.
  • Wzrost kultury organizacyjnej podmiotu. Inwestor finansowy poprzez aktywne uczestnictwo w pracach rady nadzorczej jest motorem wdrażania ładu korporacyjnego w spółce. Jego podstawowym wkładem w rozwój spółki jest wdrożenie przejrzystego systemu organizacyjnego i opracowanie efektywnych procesów decyzyjnych.
  • Poprawa konkurencyjności spółki. Wzrost konkurencyjności jest związany z wieloaspektowym podejściem inwestora finansowego do przedmiotu działalności spółki. Często inwestor finansowy wymusza na spółce badania rynkowe, które umożliwiają dokładniejsze poznanie oczekiwań klientów, a tym samym mają wpływ na jakość i asortyment oferowanych usług czy dostarczanych towarów. Spółkipod okiem inwestora finansowego bardzo często przygotowują wariantowe plany realizacji danej strategii, co daje możliwość szybkiego dostawania do danej sytuacji rynkowej. Nie bez znaczenia jest także wzrost atrakcyjności firmy jako pracodawcy, spółka z udziałem inwestora finansowego w akcjonariacie jest postrzegana jako perspektywiczne miejsce pracy i staje się obiektemzainteresowania najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Pozyskanie wartościowych menedżerów w sposób oczywisty przedkłada się na wzrost konkurencyjności podmiotu.