Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Zasady dobrych praktyk i standardy współpracy

  • Celem Swisspol Capital Sp. z o.o. jest wspieranie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał rozwoju. Powyższa działalność jest prowadzona w sposób odpowiedzialny i profesjonalny, a głównym celem jest długoterminowy wzrost wartości spółek portfelowych, aktywność Swisspol Capital Sp. z o.o. nie jest z natury rzeczy krótkoterminowym działaniem o charakterze spekulacyjnym.
  • Swisspol Capital Sp. z o.o. promuje i dba o właściwe standardy etyczne, postępując uczciwie zarówno wobec podmiotów poszukujących wsparcia finansowego jak również właścicieli tych podmiotów.
  • Swisspol Capital Sp. z o.o. nie ujawnia osobom trzecim jakichkolwiek poufnych informacji uzyskanych zarówno w trakcie negocjacji z potencjalnymi spółkami portfelowymi jak również w trakcie ewentualnej późniejszej współpracy z tymi spółkami.
  • Jednym z podstawowych wymagań wobec kadry zarządzającej spółek dofinansowanych przez Swisspol Capital Sp. z o.o. jest uczciwość wobec kontrahentów, przejrzystość sprawozdawczości oraz bezwzględne przestrzeganie obowiązującego prawa.
  • Wszystkie osoby zatrudnione w Swisspol Capital Sp. z o.o. dążą do wykonywania swoich obowiązków i zadań w sposób uczciwy i profesjonalny, osoby te są zobowiązane do nieprzyjmowania żadnych innych korzyści osobistych poza wynikającymi z zasad wynagradzania wynikających ze stosownych umów zawartych ze Swisspol Capital Sp. z o.o.
  • Swisspol Capital Sp. z o.o. dąży do partnerskich stosunków z innymi współwłaścicielami Spółek portfelowych, szanuje prawa właścicieli mniejszościowych oraz jasno określa własną strategię własnościową wobec spółek portfelowych.
  • Swisspol Capital Sp. z o.o. odpowiadają przed swoimi akcjonariuszami i przedstawia im pełne informacje, w tym regularne sprawozdania z działalności oraz okresowe sprawozdania finansowe.