Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Analiza biznes planu

Jeżeli po dokonaniu analizy wstępnej Swisspol Capital Sp. z o.o. wyrazi dalsze zainteresowanie projektem, następuje analiza pełnego biznes planu. Na tym etapie brane są pod uwagę wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Następuje pełna analiza otoczenia rynkowego w jakim działa lub zamierza działać firma, dokonywane są analizy branży, konkurencji, posiadanych i planowanych kanałów dystrybucji, określana grupa docelowa klientów, oceniana planowana strategia marketingowa przedsięwzięcia. Na końcu weryfikowane są dane zawarte w modelu finansowym, sprawdzana ich spójność z założeniami biznes planu oraz racjonalność i realność zakładanych wielkości zarówno po stronie przychodów jak również i kosztów.