Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Analiza biznes planu

Jeżeli po dokonaniu analizy wstępnej Swisspol Capital S.A. wyrazi dalsze zainteresowanie projektem, następuje analiza pełnego biznes planu. Na tym etapie brane są pod uwagę wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa. Następuje pełna analiza otoczenia rynkowego w jakim działa lub zamierza działać firma, dokonywane są analizy branży, konkurencji, posiadanych i planowanych kanałów dystrybucji, określana grupa docelowa klientów, oceniana planowana strategia marketingowa przedsięwzięcia. Na końcu weryfikowane są dane zawarte w modelu finansowym, sprawdzana ich spójność z założeniami biznes planu oraz racjonalność i realność zakładanych wielkości zarówno po stronie przychodów jak również i kosztów.