Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Analiza finansowa

Powinna zawierać zarówno historyczne jak również i prognozowane sprawozdania finansowe tj. rachunek wyników, bilans, rachunek przepływów pieniężnych. Prognozy finansowe powinny przedstawiać liczbowy obraz planowanej strategii spółki, czyli odzwierciedlać w postaci przychodów i kosztów wszystkie działania planowane w okresie prognozy.