Czas to pieniądz, a pieniądz to więcej niż czas...
Edgar Allan Poe

Filozofia działania

Istotą działalności firmy jest identyfikacja ciekawych projektów inwestycyjnych wymagających zewnętrznego wsparcia finansowego. Najchętniej wspieramy małe podmioty o rocznych przychodach do 10 mln zł, o uznanej pozycji i marce na danym rynku, które dzięki otrzymanych środkom finansowym będą mogły uruchomić drzemiący w nich potencjał wzrostu. Firmom takim dostarczamy niezbędne do dalszego wzrostu środki obrotowe i kapitał inwestycyjny oraz wsparcie biznesowe. Inwestujemy poprzez objęcie udziałów lub akcji, ale nie angażujemy się w bezpośrednie zarządzanie firmą. Kontrolę nad inwestycjami sprawujemy poprzez swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej, których zadaniem jest także utrzymywanie bieżącego kontaktu z zarządami firm. Warunkiem zaangażowania inwestycyjnego w określoną firmę jest zapewnienie Swisspol Capital Sp. z o.o. takiego nadzoru nad realizowanym projektem, który umożliwi monitorowanie wszystkich aspektów działalności firmy.

Podpisując umowę inwestycyjna Swisspol Capital Sp. z o.o. zwykle zachowuje następujące prawa:
  • prawo poddawania kontroli spółki osobie wskazanej przez Swisspol Capital Sp. z o.o. rozumiane jako wpływ na wybór biegłego rewidenta.
  • prawo powołania do władz firmy przedstawicieli Swisspol Capital Sp. z o.o., najczęściej oprócz przedstawiciela w Radzie Nadzorczej jest to Członek Zarządu dyr. Ds. Finansowych.
  • prawo zatwierdzania rocznych i wieloletnich strategicznych i finansowych programów firmy,
  • możliwość osiągnięcia i zachowania udziału kapitałowego umożliwiającego kontrolę zmian praw właścicielskich w podmiocie.
Oczekiwane stopy zwrotu z inwestycji przez Swisspol Capital Sp. z o.o. wynoszą ok. 30% rocznie. Wyjście docelowo realizowane jest poprzez sprzedaż do inwestora strategicznego lub wejście spółki na regulowany rynek giełdowy.

Podejmując decyzję o współpracy z inwestorem finansowym jakim jest Swisspol Capital Sp. z o.o. potencjalny przedsiębiorca musi sam sobie odpowiedzieć na podstawowe niżej postawione pytania:
  • czy jestem w stanie przedłożyć potencjalnemu inwestorowi szczegółowy biznes plan,
  • czy jestem w stanie zaakceptować utratę części kontroli nad moją spółką,
  • czy w mojej gestii będzie konsultowanie z inwestorem ważnych i kluczowych dla dalszego istnienia przedsiębiorstwa decyzji,
  • czy jestem w stanie jeszcze przed transakcją, ujawnić potencjalnemu inwestorowi wszelkie tajemnice przedsiębiorstwa,
  • czy będę w stanie przedkładać inwestorowi wymagane przez niego raporty i zestawienia.